ufabet

ความหมายของสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบด้วยกันคือ

ความหมายของสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบด้วย

  1. สุขภาพกาย(Physical Health) คือ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ร่างกายทำงานได้ตามปกติ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
  2. สุขภาพจิต(Mental Health) คือ จิตใจเบิกบานแจ่มใส ควบคุมตัวเองได้ดี ดังคำกล่าวที่ว่า จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์
  3. สุขภาพสังคม(Social Health) คือ สภาวะกาย ใจ สมบูรณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสังคม ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
  4. สุขภาพจิตวิญญาณ(Spiritual Health) คือ ปัญญารู้เท่าทัน ความดีและความชั่ว ประโยชน์และโทษ มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

จะเห็นได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องมีทั้ง 4 องค์ประกอบครบถ้วน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ถ้าขาดสุขภาพกายที่ดีเราก็จะมีโรคภัยรุมเร้าถ้าขาดสุขภาพจิตที่ดี เราก็จะหดหู่ ถึงแม้จะมีปัจจัยที่ดีหลายๆอย่างถ้าขาดสุขภาพสังคมที่ดีเราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่กับคนอื่นได้ ถ้าขาดสุขภาพจิตวิญญาณที่ดี เราก็อาจเป็นคนชั่วโดยที่ไม่รู้ตัว

ufabet

นอกจากนี้สุขภาพยังมีระดับต่างๆ

ได้แก่ สุขภาพระดับบุคคล (Individual Health) ระดับครอบครัว (Family Health) ระดับชุมชน(Community Health) และระดับสาธารณะ(Public Health) นั่นเอง ฉะนั้นเราควรพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีก่อนแล้วค่อยพัฒนาระดับ ครอบครัว ชุมชน อันจะก่อให้เกิดสุขภาพระดับสาธารณะที่ดีนั่นเอง

ใครๆก็อยากมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย นี้ จะบอกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพด้วยวิธีต่างๆทั้ง การแพทย์แผนโบราณ เช่น ตีลัญจกร และการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การรับประทานยา อีกทั้งยังมีบทความเกี่ยวกับ ผักและผลไม้ชนิดต่างๆอีกด้วย ก่อนอื่นบทความแรกของบล็อกนี้ เราขอพูดถึง ความหมายของสุขภาพ

สุขภาพ หมายถึง ภาวะของความสมบูรณ์ของ ร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ปราศจากโรคภัย สุขภาพมีความหมายเชิงบวก นั่นคือต้องมีทั้ง สุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี สุขภาพสังคมที่ดี สุขภาพจิตวิญญาณที่ดี จึงจะกล่าวได้ว่ามีสุขภาพที่ดี ซึ่งผู้มีสุขภาพดีถือเป็นกำไรของชีวิต เพราะผู้ที่มีจะดำรงชีวิตได้อย่างทีความสุข


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ caribbean-vacation-properties.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated